Politika IMS organizace

 

SEŽEV facility s.r.o. je organizace s dlouholetou tradicí v oblasti facility managementu. V návaznosti na strategii vedení organizace podporuje zavedený, procesně orientovaný systém integrovaného managementu splňující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Vedení organizace svoje záměry v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadřuje touto politikou:

Ve směru k zákazníkům

 • při poskytování veškerých služeb zákazníkům plnit jejich požadavky, zvyšovat spokojenost zákazníka;
 • poskytovat služby zákazníkům v maximální kvalitě a s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce.

Ve směru k vlastní organizaci

 • plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008, podporovat procesní přístup;
 • plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem a produktům a jejich environmentálním dopadům a rizikům BOZP;
 • dodržovat principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného managementu a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů a služeb, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik;
 • využívat svých cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování, zvýšení výkonnosti, minimalizaci dopadů na životní prostředí a minimalizaci rizik v rámci BOZP;
 • poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • chránit životní prostředí a zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví;
 • dbát o řádnou údržbu používaného technického vybavení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie.

Ve směru k vlastníkům

 • zajišťovat prosperitu organizace pomocí zavedeného systému integrovaného managementu a preventivních a kontrolních nástrojů;
 • efektivně využívat vlastní zdroje, snižovat spotřebu energií, pohonných hmot a dalších zdrojů.

Ve směru k pracovníkům

 • zvyšovat kompetence pracovníků tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni;
 • cílevědomou personální politikou rozvíjet postoje a chování pracovníků založené na vzájemné spolupráci a profesionalitě;
 • zajišťovat přístup pracovníků k potřebným informacím.

 Od pracovníků vedení organizace vyžaduje:

 • zodpovědný přístup k plnění požadavků zákazníka, požadavků na kvalitu poskytovaných produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce;
 • aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného systému integrovaného managementu.

Ve směru k okolí

 • minimalizovat vliv svých činností s negativním dopadem na životní prostředí a vznik úrazů.

 Ve směru k orgánům veřejné a státní správy

 • spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně organizace a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností.

Ve směru k dodavatelům

 • upřednostňovat stabilní a prověřené dodavatele produktů a dalších služeb;
 • při výběru dodavatelů zohledňovat požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.